Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
   
   
 
  ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Αρχική   English
 
 
1. Παναγιώτου Παπατσώνη, Απομνημονεύματα, Εισαγωγή - Σημειώσεις υπό Εμμ. Γ. Πρωτοψάλτη, Δ/ντού των ΓΑΚ, εν Αθήναις 1960, εκ του Εθνικού Τυπογραφείου.
2. Γενναίου Κολοκοτρώνη, Απομνημονεύματα, Εισαγωγή - Σημειώσεις υπό Εμμ. Πρωτοψάλτη, Δ/ντού των ΓΑΚ, εν Αθήναις 1961, εκ του Εθνικού Τυπογραφείου.
3. Αλληλογραφία φρουράς Μεσολογγίου, 1825 – 1826, Εισαγωγή - Σημειώσεις υπό Εμμ. Πρωτοψάλτη, Δ/ντού των ΓΑΚ, εν Αθήναις 1963, εκ του Εθνικού Τυπογραφείου.
4. Αρχεία Λ. και Γ. Κουντουριώτου, τομ. ΣΤ΄, Εισαγωγή - Σημειώσεις υπό Εμμ. Γ. Πρωτοψάλτη, Δ/ντού των ΓΑΚ, εν Αθήναις 1966, εκ του Εθνικού Τυπογραφείου.
5-8. Αρχεία Λ .και Γ. Κουντουριώτου, τομ. Ζ΄- Ι΄, Εισαγωγή - Επιμέλεια - Ευρετήρια - Γλωσσάριον υπό Κων. Αθ. Διαμάντη, Δ.Φ., Αναπληρωτού Δ/ντού των ΓΑΚ, Εν Αθήναις 1967 - 1969. Ο Ζ΄ τόμος εκ του Εθνικού Τυπογραφείου και οι λοιποί εκ του τυπογραφείου Ιω. Ρωσσολάτου.
9. Νικολάου Σπηλιάδου, Απομνημονεύματα. Εισαγωγή - Επιμέλεια - Ευρετήρια - Αντιγραφή υπό Κων. Αθ. Διαμάντη, Δ.Φ., Δ/ντού των ΓΑΚ, εν Αθήναις 1970, εκ του τυπογραφείου Φωτίου Τσιρώνη. (Συνεχίζει εις τα υπ' αριθ. 13 και 14 Δημοσιεύματα).
10. Τα ιστορικά έγγραφα του αγώνος του 1821 των Γενικών Αρχείων του Κράτους εις περιλήψεις και περικοπάς (Κατάλογος Πρώτος), Πρόλογος Παν. Ι. Ζέπου, καθηγ. Πανεπιστημίου Αθηνών - Ακαδημαϊκού - Προέδρου Επιτροπής ΓΑΚ, Εισαγωγή - Επιμέλεια - Ευρετήριον υπό Κων. Αθ. Διαμάντη, Δ.Φ., Δ/ντού των ΓΑΚ. Τόμος τιμητικός επί τη 150ετηρίδι της Επαναστάσεως του 1821. Εν Αθήναις 1971, εκ του τυπογραφείου Φωτίου Τσιρώνη.
11-15. Τα περιεχόμενα των Γενικών Αρχείων του Κράτους, τομ. Α΄- Ε΄, Εισαγωγαί - Επιμέλεια - Ευρετήρια, υπο Κων. Αθ. Διαμάντη, Δ.Φ., Δ/ντού των ΓΑΚ, εν Αθήναις 1972 -1976.Τα υπ' αριθμ. 11-13 εκ του τυπογραφείου Φωτίου Τσιρώνη, τα δε υπ' αριθμ.14 - 15 εκ του τυπογραφείου Δημ. Μπουλούκου. Το υπ' αριθμ. 15 είναι Τιμητικόν Αφιέρωμα εις τον Μέγαν Ευεργέτην της Αρχειακής Υπηρεσίας. Μποδοσάκην Αθανασιάδην.
16. Εκθέσεις της αρχειακής Υπηρεσίας και κατάλογοι περιεχομένων, Πρόλογος - Επιμέλεια - Ευρετήριον υπό Κων. Αθ. Διαμάντη, Δ.Φ., Δ/ντού των ΓΑΚ, εν Αθήναις 1977, εκ του τυπογραφείου Δημ. Μπουλούκου.

 

 


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ

Apex
Archives Portal Europe

παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Πύλης Αρχείων

To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)