ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Αρχικ   English
 
 
Στο πλασιο των πντε δρσεων μεσης προτεραιτητας  που καθρισε το  Συμβολιο της Ευρπης, το  European Archivists Group (EAG) αποφσισε την συνεργασα με το ευρωπακ πργραμμα EContentPlus που χει ως γενικ στχο να καταστσει το ψηφιακ περιεχμενο στην Ευρπη εκολα προσβσιμο και εκμεταλλεσιμο.

Ως μρος του EContentPlus υλοποιθηκε το ργο APENET (Archives Portal of Europe on the Internet) που αποσκοπε να δημιουργσει να δκτυο μεταξ των Ευρωπακν Αρχεων, το οποο μσα απ μα διαδικτυακ πλη, τεχνικ και οργανωτικ συμβατ και αναζητσιμη μσα απ την Ευρωπακ Ψηφιακ Βιβλιοθκη (EDL), προσφρει online πρσβαση σε:

α) εργαλεα ρευνας που καλπτουν εκατομμρια ψηφιοποιημνων εγγρφων
β) στα δια τα ψηφιοποιημνα γγραφα που τεκμηρινονται απ τα παραπνω εργαλεα ρευνας
γ) σε υπηρεσες πληροφρησης για αρχειακς πηγς, αρχεα, αρχειακος οργανισμος ιδρματα πολιτιστικ λλης φσεως που διαθτουν συλλογς αρχεων.

Το APENET υλοποιθηκε στο πλασιο της πρωτοβουλας i2010 της Ευρωπακς Κοινωνας της Πληροφορας  και πρα απ το βασικ στχο να αναδεξει τις βασικς αξες των αρχεων και να εξυπηρετσει μεσες απαιτσεις πολιτν, ερευνητν και της αρχειακς κοιντητας, στοχεει και σε υπηρεσες προστιθμενης αξας για την ευρωπακ οικονομα.
Στο πργραμμα APENET συμμετεχαν 17 χρες.
Το σχμα που δημιουργθηκε εναι να Consortium μεταξ των μελν του οποου υπογρφηκε Σμβαση για την υλοποηση, λειτουργα και εκμετλλευση του αποτελσματος του ργου. Το ργο ολοκληρθηκε σε 36 μνες. Η Ισπανα, μσω των Κρατικν της Αρχεων εναι η χρα που χει αναλβει την διοκηση του ργου και τον συντονισμ. Δημιουργθηκε να Γενικ Συμβολιο, το αντερο ργανο για τη διοκηση του ργου που λες οι χρες που συμμετεχαν εκπροσωπονται με να τομο.

Η πρταση για το πργραμμα APENET υποβλθηκε τον Οκτβριο 2007 και η γκριση της υλοποησς του απ την Ευρωπακ Επιτροπ πραγματοποιθηκε στις 21 Δεκεμβρου 2007.

Εναι σαφς τι η συμμετοχ των Γενικν Αρχεων του Κρτους – αλλ και λλων πολιτιστικν φορων, που διαθτουν αρχεα, μσω των ΓΑΚ – στο APENET, χει τα εξς πλεονεκτματα:

1) Αξιοποηση του πολτιμου αρχειακο θησαυρο που διαθτει η Ελλδα και προβολ του Ελληνικο Πολιτισμο το λιγτερο σε ευρωπακ εππεδο,
2) Αξιοποηση και αποδοτικτητα των αποτελεσμτων και της προσπθειας που επιτυγχνεται με τα ργα της Κοινωνας της Πληροφορας (ψηφιοποηση και τεκμηρωση αρχειακν συλλογν),
3) νταξη της χρας μας σε να υψηλο επιπδου, επιστημονικ και πληροφοριακ δκτυο, απ δρυσς του, που θα μας ανοξει νους δρμους για υπηρεσες προστιθμενης αξας σχετικ με τη αξιοποηση και διθεση της πληροφορας που προρχεται απ τα ενεργ και ανενεργ αρχεα.

Ευρωπακ Πργραμμα «Archives Portal Europe (APEnet)»

Προπολογισμς ργου: 2.400.000€ (80% ΕΕ και 20% εθνικ συμμετοχ)

Διρκεια υλοποησης: Ιανουριος 2009 – Ιανουριος 2012

Φυσικ αντικεμενο:

Η Κεντρικ Υπηρεσα των Γ.Α.Κ. καθς και οι Περιφερειακς Υπηρεσες του Νομο Κεφαλληνας και του Ιστορικο Αρχεου Κρτης θεσαν στη διθεση των ευρωπαων πολιτν μσω της ευρωπακς διαδικτυακς πλης (http://www.archivesportaleurope.eu ) σημαντικ αρχεα, πως τα αρχεα της περιδου θωνος («Αρχεο Γραμματεας/Υπουργεου Οικονομικν, 1833-1862, Αρχεο Γραμματεας/Υπουργεου Στρατιωτικν, 1833-1862,  Αρχεο Γραμματεας/Υπουργεου Εκκλησιαστικν και Δημοσας Εκπαιδεσεως, 1833–1862, Αρχεο Γραμματεας/Υπουργεου επ των Οικονομικν - Εθνικ Κτματα, 1833-1869»), το «Αρχεο Βενετικς Διοκησης – Φροριο σσου Κεφαλληνας, 1500-1797» και την «Επσημη Εφημερδα της Κρητικς Πολιτεας, 1898-1914». Μσα απ την προβολ αυτν των αρχεων (1.711.846 ψηφιακς λψεις) και των τεκμηρισεων που τα συνοδεουν φωτζονται διφορες πτυχς της ελληνικς ιστορας και προσφρεται στο ευρ κοιν μσα απ μα διαφορετικ πλη αναζτησης να σημαντικ εργαλεο ρευνας.        

Υπεθυνοι ργου:

Συντονστρια: δρ. Μαριττα Μιντου, Διευθντρια των ΓΑΚ
Υπεθυνη/ος Ομδας ργου:
δρ. Βσω Ψιμολη, Προσταμνη Τμματος Οργνωσης και Μελετν (ως 30/9/2011)
Συμεν Τσμπογλου, Προστμενος Τμματος Συγχρνων Αρχεων (1/10/2011-15/1/2012)

Ομδα ργου:

Μλη και αναπληρωματικ μλη:
1) Ευσταθα Βαμβακ, ΠΕ Διοικητικο με αναπληρτρια την Υβννη Αζρ, ΤΕ Διοικητικο - Λογιστικο
2) Αναστασα Δικοπολου, ΠΕ Αρχειονμων με αναπληρτρια την Ελνη Μαμμ, ΠΕ Αρχειονμων
3) Γεωργα Τσορη, ΠΕ Αρχειονμων με αναπληρτρια την δρ. ννα Κουλικορδη, ΠΕ Αρχειονμων
4) Βασιλικ Μπουντορη, ΠΕ Αρχειονμων με αναπληρτρια την Αναστασα Κιτσοπολου, ΤΕ Ταξινμων.

Ομδα Υποστριξης:

1) Βασιλικ Δελγκου, ΠΕ Αρχειονμων
2) Μαρα Καρδμη, ΠΕ Αρχειονμων
3) Ασημνα Σταθοπολου, ΠΕ Αρχειονμων
4) Σταματολα Ζαπντη, ΠΕ Αρχειονμων, Προσταμνη Αρχεων Ν. Κεφαλληνας
5) Ζαχαρνια Σημανδηρκη, ΔΕ Ταξινμων, Προσταμνη Ιστορικο Αρχεου Κρτης.

Δελτο Τπου για την ολοκλρωση του Ευρωπακο ργου APEnet στις 15 Ιανουαρου 2012.

 

 Apex
Archives Portal Europe

παρουσαση της Ευρωπακς Πλης Αρχεων

To
μμ

ô (80% - 20% )